Aanmelden Psychotherapie Amsterdam

Tijdens de intake en behandelingen kijk ik naar de klachten maar ook naar de persoon die voor mij zit, naar de leergeschiedenis, het gezin van herkomst, de kracht en naar waar ik het beste bij kan aansluiten.

U kunt zich aanmelden voor een langerdurende therapie. Welke therapie gegeven wordt hangt af van de soort klacht en de duur van de klacht.

Ik werk eclectisch. Dat wil zeggen dat ik elementen gebruik uit de volgende therapiesoorten:

 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Oplossingsgerichte therapie.
 • EMDR.
 • psychodynamische therapie
 • schematherapie.

U kunt zich schriftelijk via de website of per mail aanmelden. Ik zal vervolgens contact met u opnemen om eventueel enkele aanvullende vragen te stellen, praktische zaken te bespreken, een inschatting te maken of ik hetgeen u nodig heeft kan bieden en een afspraak met u maken. Ook heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of bedrijfsarts met daarin duidelijk de verwijzing voor de specialistische GGZ en de AGB code van de verwijzer.

Tijdens de eerste vaak drie tot vier gesprekken zullen er veel vragen gesteld worden over de klachten, uw levenssituatie en ook over uw levensgeschiedenis. Na deze gesprekken zal er gekeken worden of de hulpvraag past binnen de praktijk en of u zich vertrouwd begint te voelen. Als dit beide zo is, zal er een diagnose gesteld worden. Er wordt een behandelplan gemaakt met daarin onder andere doelen voor de therapie en de onderstaande randvoorwaarden. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd.

Als de hulpvraag bv toch te groot of te crisisgevoelig is voor mijn vrijgevestigde praktijk, zal ik met u kijken naar een alternatief en wordt het dossier alhier gesloten met de daarbij horende nota.

Verder ben ik ook lid van een intervisiegroep waar mijn beleid en behandelingen anoniem worden geëvalueerd.

Met uw toestemming wordt de huisarts middels een brief na intake, bij evaluatie en bij afsluiting op de hoogte gesteld.

Andere Randvoorwaarden die tevens in het behandelplan staan:

 • Indien er sprake is van verzekerde zorg vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering, dan zal deze behandeling worden gedeclareerd bij u conform de factuureisen. Daarbij kan uw zorgverzekeraar bij verzekerden van 18 jaar en ouder aanspraak maken op het eigen risico. U dient de nota in bij uw verzekering, u krijgt het geld en maakt het vervolgens over naar Anne Kat
 • Indien uw behandeling valt onder onverzekerde zorg, dan zal deze behandeling rechtstreeks aan u worden gedeclareerd. Deze stuurt u naar de verzekering die het geld aan u overmaakt en u het vervolgens weer aan Anne Kat.
 • Het hangt van u zorgverzekering en de polis af hoeveel van de behandeling vergoed krijgt.
 • Dossiers in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dienen vijftien jaar te worden bewaard.
 • Uw behandeling kan anoniem worden besproken om de voortgang te bewaken in de intervisiegroep.
 • Indien gewenst kan er schriftelijk vernietiging van het dossier worden aangevraagd.
 • Inzagerecht dossier en dossiertoegang conform de WGBO is geregeld.
 • Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien de afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, ongeacht de reden, zal er een bedrag (50 euro) bij u in rekening worden gebracht.

Wij zijn als zorgaanbieders verplicht om informatie (zoals declaratiecode en prestatiecode) te noteren op de nota aan de zorgverzekeraar en aan te leveren aan een landelijk informatiesysteem. Tijdens het bespreken van het behandelplan komen de volgende vragen voor toestemming aan de orde:

 • Ik geef wel / geen toestemming voor het aanleveren van diagnose informatie aan de zorgverzekeraars en het DBC informatie systeem.
 • Ik geef wel / geen toestemming voor om mijn dossier te gebruiken ten behoeven van kwaliteitsdoeleinden (bijvoorbeeld tijdens kwaliteitsvisitatie, niet op inhoud, wel op aanwezigheid formulieren)
 • Ik geef wel / geen toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens met de verwijzer
 • Met onderstaande handtekening verklaart u tevens geïnformeerd te zijn over de gang van zaken binnen de praktijk, zoals het kwaliteitstatuut en privacy statement (beide op website), tariefstelling, no show regeling en klachtenprocedure en heeft u deze informatie in folder mee gekregen. Tevens bent u zich ervan bewust dat wij de “Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” volgen.

Wachttijd Psychotherapiepraktijk

Er is momenteel geen plek voor intake en behandeling (dd. 14 september 2021).

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Waarneming Psychotherapiepraktijk

Bij afwezigheid, zoals bijvoorbeeld vakantie langer dan 1 week, zorg ik voor een vervanger waar cliënten zo nodig bij terecht kunnen.

Vragenlijsten 

Voor en na de behandeling worden er vragenlijsten afgenomen. Zo wordt het effect van de therapie gemeten. Ook zullen er vragen gesteld worden over hoe u de behandeling en het contact ervaren heeft.