Werkwijze

U kunt mij een mail sturen als u zich aan wilt melden.


U krijgt dan binnen 2 werkdagen een reactie.

Er is momenteel geen plek voor nieuwe behandelingen. (dd. 1 mei 2024).

Er wordt zonder wachtlijst gewerkt. Dit houdt in dat er of plek is of niet.


Als ik tijd heb voor nieuwe behandelingen, is de volgende stap om telefonisch contact. IN dit telefoongesprek zal ik u vragen stellen naar de achtergrond van de klachten en uw voorgeschiedenis en of ik inderdaad de persoon bent waarbij u goed op uw plek zou zitten.


Ook breng ik u op de hoogte van de praktische zaken, zoals werktijden, bereikbaarheid buiten kantoortijden, contractvrij werken, een verwijsbrief van de huisarts of andere big geregistreerde hulpverlener etc.

Intake


Voor de intake fase krijgt u via zivver (een beveiligde manier van mailen) een aanmeldformulier met daar in oa praktische gegevens die nodig zijn voor de inschrijving in het elektronische patiënten dossier.


Tijdens de maximaal drie intakegesprekken zal met u kennis gemaakt worden, gekeken worden naar de klachten maar met name ook naar u als persoon, naar de leergeschiedenis, het gezin van herkomst en de kracht, Verder zal er ook gekeken worden naar dit moment; is er momenteel ruimte voor therapie en zo ja, welke therapie vorm past dan het beste. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van de duur van het traject, middels een vragenlijst de HONOS. Daarbij zal ook gekeken worden of de verwijzing de juiste is geweest. Daarbij wordt een behandelplan gemaakt met daarin doelen voor de therapie welke ook regelmatig zal worden geëvalueerd in het traject.  

Behandelplan


Na de intake wordt er een behandelplan opgesteld. Daarin staan praktische zaken, de reden van aanmelding, de hulpvraag bij intake, een beschrijvende diagnose waarin wat uitleg gegeven wordt over de klachten waarmee u aangemeld werd, via wie en ook wat uitleg over de diagnose. Ook staat daar er de zogenaamde DSM 5 ofwel een diagnose welke nodig is om de therapie vergoed te krijgen. Vervolgens volgen de behandeldoelen en de methode en de duur welke wordt gekoppeld aan de uitslag van de HONOS welke gebruikt wordt in het nieuwe bekostigingssyteem (per 2022) en nodig is voor het vaststellen van de zogenaamde zorgvraagtypering.


Evaluatie

Na 5 keer of na 3 maanden na start van de behandeling zal er geevalueerd worden. Daarbij zullen we in gesprek gaan of we goed op weg zijn. Met andere woorden of de theraepeut en de soort therapie passen op dit moment.

Vervolgens zal deze evaluatie om de 6 maanden gedaan worden


Soort therapie

Ik werk als psychotherapeut met name met schematherapie met daarnaast ook elementen uit de psychodynamische, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Ook ben ik opgeleid voor het doen van EMDR therapie, voor enkelvoudige problematiek.   

 

Ook werk ik nauw samen met mijn collega’s van praktijk Atalanta, zie www.praktijkatalanta.nl

Aldaar doe ik ook samen schemagerichte groepstherapie en introductietrainingen. Zie dezelfde website voor meer informatie.

 

Intervisie

Ik ben lid van twee intervisiegroep waar mijn beleid en behandelingen anoniem worden geëvalueerd.  


Randvoorwaarden:

Deze randvoorwaarden staan ook op het behandelplan:

 • Indien er sprake is van verzekerde zorg vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering, dan zal deze behandeling worden gedeclareerd bij u conform de factuureisen. Daarbij kan uw zorgverzekeraar bij verzekerden van 18 jaar en ouder aanspraak maken op het eigen risico (2024; 385 euro). U krijgt maandelijks een nota, u dient deze in bij uw verzekering, u krijgt het geld en maakt het vervolgens over naar Anne Kat.
 • Het percentage wat u vergoed krijgt hangt af van uw verzekering. Zie daarvoor meer uitleg op www.praktijkkat.nl/vergoeding
 • Indien uw behandeling valt onder onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van de verzekering. De behandeling zal rechtstreeks aan u worden gedeclareerd.
 • Het hangt van uw zorgverzekering en de polis af hoeveel van de behandeling vergoed krijgt.
 • Dossiers in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dienen vijftien jaar te worden bewaard.
 • Uw behandeling kan anoniem worden besproken om de voortgang te bewaken in het intervisiegroep.
 • Indien gewenst kan er schriftelijk vernietiging van het dossier worden aangevraagd.
 • Inzagerecht dossier en dossiertoegang conform de WGBO is geregeld.
 • Een sessie duurt 45 minuten.
 • Er is geen telefonisch spreekuur. U kunt wel mijn voicemail inspreken en dan wordt u bij voorkeur dezelfde dag nog teruggebeld. Mijn telefoonnummer is: 06-40649615.
 • De praktijk biedt geen 24-uurs bereikbaarheid en geen crisisopvang. Mocht dit wel nodig zijn dan zal er in overleg met u een doorverwijzing plaatsvinden.
 • Het beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur nooit telefonisch of schriftelijk. Het is van belang dat een laatste gesprek wordt besteed aan afronding.
 • Voor overige informatie verwijs ik u naar de website: www.praktijkkat.nl
 • Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien de afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, ongeacht de reden, zal er een bedrag (75 euro) bij u in rekening worden gebracht.


Privacy:

Tijdens de intake wordt aan u gevraagd waar u toestemming voor geeft. zie daarvoor ook info over uw privacy

Deze staan als volgt op het behandelplan:


Wij zijn als zorgaanbieders verplicht tenzij anders aangegeven door u, om informatie (zoals diagnose en zorgvraagtypering) te noteren op de nota aan de zorgverzekeraar en aan te leveren aan een landelijk informatiesysteem.

 • Ik geef wel / geen toestemming voor het aanleveren van diagnose informatie en de zorgvraagtypering aan de zorgverzekeraars en de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA).

Verder kan u hieronder aangeven of Anne Kat uw dossier mag gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden en of zij de verwijzer mag inlichten na intake of bij afsluiten.

 • Ik geef wel / geen toestemming voor om mijn dossier te gebruiken ten behoeven van kwaliteitsdoeleinden (bijvoorbeeld tijdens kwaliteitsvisitatie, niet op inhoud, wel op aanwezigheid formulieren)
 • Ik geef wel / geen toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens met de verwijzer.


Mocht u geen toestemming geven voor delen van informatie zullen we beide een privacyverklaring tekenen die u mee stuur met de eerste nota naar de verzekering.

Verder wordt onderstaande info ook op het behandelplan gezet:


Met onderstaande handtekening verklaart u tevens geïnformeerd te zijn over de gang van zaken binnen de praktijk, zoals het kwaliteitsstatuut en privacy statement , tariefstelling, no show regeling en klachtenprocedure (zie onder). Tevens bent u zich ervan bewust dat wij de "Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" volgen.


Klachten

Mocht u een klacht hebben of niet tevreden zijn, hoop ik allereerst daar samen over in gesprek te gaan. Mocht dit niet genoeg zijn en er meer nodig zijn kunt terecht bij een LVVP-klachtenfunctionaris. Check hiervoor de website van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten):
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling